معتاد کیست؟


به نام خدا
موضوع انشا : معتاد کیست

امروز عاقا معلم این موضوع انشا را ب ما داد اما ما هر چه فکر کردیم نفهمیدیم از کجا شروع کنیم

بعد یاد عمو حسین سبزی فروش محله افتادیم که زیر چشم هایش گود افتاده  و تو دماغی حرف‌ میزند حوصله هیچ کس را هم ندارد ولی مادرمان گفت خوبیت ندارد اسم کسی را در انشا بیاوریم پس منسرف شدیم
مادرمان میگوید اعتیاد خیلی چیز بدیست و برای بچه ها بد اموزی دارد و اصلا این چه موضوع هایی انشاییست که ب ما میدهند مگر توسیف پاییز و بهار و تعطیلات چ عیبی دارد
البته دیگر توضیح بیشتری نداد آخر تلویزیون سریال میداد و با یک «برو بچه کار دارم» ب سرمان کرد
 
پدرمان شب دیر وقت از اداره رسید و از بس خسته بود مستقیم رفت پای کامپیوتر وقتی از او پرسیدیم گف معتاد ینی کسی که با اعتیادش سرگرم میشود و وقتی برای مساعل دیگر ندارد
خواستیم برایمان مثال بزند ولی عصبانی شد و گف‌ کار هاش دیر میشود

برادرمان هم گفت معتاد ینی کسی که سیگار و مواد بکشد میخواست بیشتر توضیح بدهد که گوشیش زنگ زد و با دوستش رفتند در باغ قلیان بکشند

وقتی سراغ خواهرمان رفتیم طفلکی سرش شلوغ بود مدام با گوشیش کار میکرد اولش سوالم را نشنید ولی بعدش گف معتاد ینی کسی که ی کار غیر مفید را آن قدر تکرار میکند که زندگیش مهدود ب همان میشود فقط نفهمیدیم که چرا به ما گفت امتحان دارد و مزاحم نشویم ولی خودمان دیدیم که هنوز گوشی دستش بود


در انتها خواستیم از عمو حسن هم بپرسیم که وارد است ولی مادرمان اجازه نداد با آدم های معتاد حرف‌بزنیم
خلاصه اینکه اعتیاد خ بد است ما معتادان را دوست نداریم
وقتی بزرگ شدیم دوست نداریم معتاد شویم چون اعتیاد خیلی بد است

این بود انشای منتمامی حقــوق مادی و معــنوی این سایت متــعلق به معـــاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه می باشد - طراحی:پارسه وب